7. mars 2010

ÅPENT BREV TIL KOMMUNESTYRET I EIGERSUND


Innspill i forbindelse med behandling av reguleringsplanen for Svåheia i kommunestyret mandag 8/3-2010.

Svåheia kan bli et attraktivt utstillings-, utviklings- og kompetansesenter for fornybar energi, ikke bare i Norge - men, også internasjonalt. Wave Energy AS (http://waveenergy.no) planlegger et PILOT bølgeanlegg (og de mener alvor - de er klare for å gå igang så snart reguleringsplanen foreligger og konsesjon for vindkraft blir gitt*). Det tas ut biogass fra fyllplassen. Sirdalsselskapet Anglewind AS har utviklet et spennende konsept (http://www.tu.no/ons/article178195.ece) med generatoren plassert i foten av vindmølla. Dalane Energi er i innledende dialog med Anglewind om å sette opp en fullskala pilotmølle på Svåheia (som en av de åtte turbinene). Gjennom Arena NOW (Norwegian Offshore Wind, - undertegnede sitter i referansegruppa for prosjektet) er det planer om å etablere fire testsentre i nær framtid (2012 - 2014). Gjennom fornybarsatsinga på Svåheia er det ikke utenkelig at Dalane kan få et testanlegg på offshore vind knyttet til Svåheia (med turbinen plassert ute i sjøen). Når vi vet at det allerede er to vannkraftverk i umiddelbar nærhet, så vil Svåheia kunne tilby landvind, bølgekraft, biogass, vannkraftverk og ev. offshore vind på 'ett og samme' sted. Svåheia kan bli et svært attraktivt utstillings- / besøks- og utviklingssenter for fornybar energi. Dalane videregående skole og Universitetet i Stavanger kan få en praksisarena innen fornybar energi de fleste regioner verden over vil misunne oss. At et slikt senter vil generere masse interesse - og besøk både fra inn- og utland er selvsagt. (De som eier hytter eller eiendommer i nærheten skal ikke se bort fra at mulighetene for utleie vil være betydelig, og det vil være naturlig at senteret knyttes opp mot Magma Geopark som et besøkssenter.) Men, for at dette skal kunne realiseres så må nødvendigvis reguleringsplanen godkjennes. Uten vindmøller blir det heller ikke bølgekraftanlegg* - og dermed heller ikke noe senter. NVE gir konsesjoner på bakgrunn av grundige konsekvensutredninger. De har enda ikke gitt konsesjon. Skulle det vise seg at NVE mener at støy eller andre forhold er et vesentlig problem, så vil de heller ikke gi konsesjon med de plasseringer av vindmøllene som nå foreligger. Mener de at f.eks. en eller to av vindmøllene er for nære i forhold til boliger / hytter, så vil de enten "fjerne" mølla, eller foreslå flytting. Da må det så vidt jeg har skjønt gjennomføres en reguleringsendring og dermed ny behandling. Dere som politikerne bør ikke risikere mye ved å si ja til reguleringsplanen. Sier dere nei - eller vurderer å utsette planene, så risikerer dere mer.

*Jeg har forstått det slik at Wave Enegy er helt avhengig av synergien med vindkraftutbyggingen for å gå i gang. Det henger sammen med tilrettelegging av infrastrukturen (pers.med. Pete Seglem, Dalane Energi).

Sjøl mener jeg det må være tungtveiende grunner for at dette skal stoppes nå (etter så lang tid). Uten at det bør tillegges stor vekt, men for å sette dette med lyd i perspektiv, så vil jeg tro at støy fra virksomhet i Egersund havn er betydelig mer problematisk for naboer (som også er i et mye større antall) enn det vi nå snakker om for noen fåtalls hus/hytter i tilknytning til Svåheia).

Når det gjelder biologisk mangfold og landskapsvern så henviser jeg til Norges Miljøvernforbund (med Kurt Oddekalv i spissen) - som er den av miljøvernorganisasjonene som har vært mest negative til utbygging av landbasert vindkraft i Norge. De har vurdert 66 vindkraftanlegg i Norge. Av disse 66 anleggene er det kun tre anlegg de aksepterer konsesjon for (med andre ord er deres 'behandling' særs mye strengere enn faginstansenes behandling) (se oppsummering s. 2 i deres rapport "Høring av Tematisk konfliktvurdering av vindturbinanlegg"):
"Norges Miljøvernforbund kan akseptere at konsesjon blir gitt til de øvrige anleggene, dvs. Laukvikdalsfjellet og Hamnefjell i Finnmark samt Svåheia i Rogaland. Totalt vil dette gi en økt kraftproduksjon på rundt 250 GWh."

Lykke til med kommunestyremøtet. Vi er mange som håper på et vedtak som kan bidra til at regionen gis et ubestridt fortrinn innen satsing på fornybar energi, i ei tid hvor næringsutvikling innen grønn sektor vil gi store muligheter for Eigersund, Dalane og Rogaland.

Med hilsen
Frank Emil Moen
-------------------------------------------------
Avd.leder
Dalane vg skole
Postboks 503
4379 Egersund
Besøksadresse Sjukehusveien 10
Tlf. direkte +47 51463483
Mob.tlf: +47 91591714
www.dalane.vgs.no
www.marinbi.com
-------------------------------------------------

18. november 2009

Ny energiutdanning ved Dalane videregående skole - Kommunestyret Eigersund

Presenterte planer for etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybare energikilder for kommunestyret i Eigersund på mandag.

11. september 2009

Olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge
Sånn rett før valget har jeg behov for å ytre meg i forhold til planene om olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen (LoVe) og utafor Senja.

Over er et kart som jeg har krøssklippa fra www.mareno.no (for dybdedata og korallrevdata) og lagt på røde sirkler for tre av fem områder hvor det i følge oljenæringas egne vurderinger er størst håp om drivverdige funn. Alle fem områdene er midt i føde- og oppvekststua til den Nordøst-Atlantiske torskestammen (som kalles skrei når den kommer inn til kysten for å gyte).

Det er mange gode grunner til at vi IKKE skal drive olje- og gassvirksomhet i dette fantastiske naturområdet. Jeg skal i denne omgang begrense argumentasjonen til noe det har vært lite fokus på i debatten så langt: forekomstene av dypvannskorallrev (Lophelia pertusa) i disse områdene.

Både havforskere og fiskere har kjent til spredte forekomster av dypvannskorallrev i flere mannsaldre. Men, det er først de siste par tiårene at det har vært gjennomført systematiske undersøkesler av dypvannskoraller i våre nordlige havområder. 1 1997 var jeg forøvrig selv den aller første, sammen med brødrene Erling og Rudolf Svensen, som dykket og fotograferte levende lopheliakoraller i Trondheimsfjorden (dokumentert i boka Moen & Svensen "Dyreliv i havet - nordeuropeisk marin fauna).

Dette er sakset fra www.mareno.no:

Langs hele kysten
Norske forskere har de siste årene kartlagt en rekke korallrev langs norskekysten. Fra Østfold i sør-øst til Finnmark har det blitt avdekket korallrev. Unntaket er langs sørlandskysten og lengst øst i Finnmark.
- Områder med korallrev har rikt dyreliv og det er velkjent at fisk ofte står i stort antall på grunn av den gode tilgangen til mat, sier forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet. Han er en av verdens fremste korallforskere og vet hva han snakker om.

Mange uoppdagede korallrev
Han legger til at den økologiske betydningen av korallrevene fremdeles er lite kjent. I Norge er det registrert drøyt 700 rev, men sannsynligvis finnes det ti ganger så mange til sammen. Hvert av revene har millioner av enkeltindivider som hver behøver mat. Dette tar de fra dyreplankton og annen næring i vannet.


Les mer om korallrevene i disse to artiklene fra www.marenono:
Flere korallrev langs norskekysten
Over 1000 korallrev i norske farvann

Også i de aktuelle områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det store forekomster av dypvannskoraller, men dette er bare tildels kartlagt.

Røstrevet
Verdens største dypvannskorallrev ble "funnet" utenfor Røst så sent som i 2002. Dette revet er 45 km langt og to -tre kilometer bredt. Revkonstruksjonene er mange tusen år gamle. Et annet område med store forekomster av koraller er Træna korallfelt med et stort antall korallrev som dekker et område på 10 000 - 15 000 m2. Disse to områdene regnes som svært viktige oppvekstområder for ulike fiskeslag. Kartet under (bearbeidet etter www.mareno.no, teksten er min) viser hvor disse to korallrevforekomstene er lokalisert i forhold til de foreslåtte lete- og utvinningsområdene:

28. august 2009

Åpent brev til Eigersund kommune

I anledning planlagt stenging av Egersund svømmehall har jeg skrevet følgende brev til Eigersund kommune:

Til
Rådmannen i Eigersund kommune
Kopi til Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, president i Norges Svømmeforbund Per Rune Eknes, Leder i Egersund Svømmeklubb Øystein Fardal, Dalane Tidende v/ redaktør Kjetil Stormark og journalist Egil Mong, NRK-Rogaland v/ Øystein Ellingsen, styret i Egersund dykkeklubb


Undertegnede skriver dette på vegne av styret i Egersund dykkeklubb, med unntak av styremedlem og ordfører Terje Jørgensen jr. som har meldt seg inhabil både på vegne av kommunen og klubben.

Klubben uttrykker stor misnøye og frustrasjon over den overraskende nyheten om at kommunen på kort varsel planlegger å stenge svømmehallen i fire (eller kanskje flere?) måneder denne sesongen. Vi er også forundret over at man velger å sette tidspunkt for stenging før det er klart hvilken entreprenør som får anbudet, og den usikkerhet som følger av en slik prosess med fare for at hallen må stenges for en enda lengre periode. Vi er også kritiske til at informasjonen har kommet så alt for sent, - tett opptil stenging. Framfor alt er vi bekymret for konsekvenser en stenging vil få både for vår klubb, men også for aktive svømmere og svømmeopplæring i regi av svømmeklubben, og vanntilvenning og svømmeopplæringen som gjennomføres i skolene.

Egersund Dykkeklubb driver en svært aktiv undervannsrugbygruppe.

Vi har følgende treningstider:
Mandager kl. 20.30 - 21.30 (opplæringsparti for ungdom i den dype delen av bassenget + svømmetrening for 2. års juniorer, samt seniorer)
Mandager kl. 21.30 - 22.30 (juniorer + seniorer trener undervannsrugby i den dype delen av bassenget)
Tirsdager kl. 21.30 - 22.30 (juniorer + seniorer trener i den dype delen av bassenget)
Torsdager kl. 20.30 - 21.30 (opplæringsparti for ungdom i den dype delen av bassenget + svømmetrening for 2. års juniorer, samt seniorer)
Torsdager kl. 21.30 - 22.30 (juniorer + seniorer trener undervannsrugby i den dype delen av bassenget)
Lørdager kl. 15.00 - 17.00 (miniparti for barn i den grunne delen av bassenget + svømmetrening for juniorer og seniorer i den dype delen av bassenget)

Vi har tilsammen ca. 60 aktive undervannsrugbyspillere (hvorav de fleste er ungdommer).

Spillet foregår på bunnen av den dype delen av bassenget, og vi er følgelig helt avhengige av et basseng som har tilstrekkelig dybde. Les mer om spillet på klubbens nettsider: http://www.uv-rugby.no.

På grunn av en stadig økende gjennomsnittsalder i gruppen av spillere, så bestemte klubben seg for å begynne et omfattende rekrutteringsarbeid for to år siden. Typisk for de spillerne vi rekrutterer er unge gutter som gjerne ikke trives med fotball, og som ikke har funnet en annen idrett som passer. Vi tror og mener at de hyppige treffpunktene og det gode sosiale miljøet det er på treninger og cuper hvor også flere voksenpersoner spiller sammen, virker stabiliserende og positivt for unge gutter i en ellers "utsatt" alder (i hovedsak 13 -17 år gamle). Vi er svært godt fornøyd med utviklingen i klubben de to siste årene, og er oppriktig nervøse for at vi skal miste flere spillere hvis det blir slik at nærmest en hel sesong blir spolert som følge av en langvarig stenging.

Både i seniorgruppa og i juniorgruppa har vi landslagsspillere. Egersund dykkeklubb hevder seg på topp nasjonalt nivå. Som beste resultat har vi en sølvmedalje og tre bronsemedaljer i NM. De beste resultatene har vi hatt de siste 5 - 6 årene. Med andre ord - vi er en klubb med høye ambisjoner, både hva gjelder seniorresultater, landslagsspill og rekruttering. Vi reiser på Norges-Cup (landet rundt) og norgesmesterskap. Flere reiser også på landslagssamlinger og deltar i internasjonale mesterskap. Klubben hadde nylig verdensmesterskapets toppskårer.

Inneværende sesong skal vi holde Norges-Cup i Egersundshallen i november. Her kommer det lag fra hele landet for å delta. Tidspunkt har vært kjent i lengre tid. Vanligvis bestiller mange av spillerne flybilletter lang tid i forveien for å sikre seg billige billetter. En kansellering av dette stevnet vil med andre ord kunne påføre enkeltpersoner økonomiske tap (og reiselivsbransjen i Egersund - primært lokale overnattingssteder - vil miste inntekter).
Men, det er likevel det sportslige som vil være det største tapet for oss som arrangørklubb. Egersund dykkeklubb er særlig kritisk til at kommunen kommer med informasjon om stengingen så seint at det blir svært vanskelig å finne alternative løsninger for gjennomføringen av Norges-Cupen.

Vi har også fått tatt initiativ til og er tildelt en egen rekrutteringscup for juniorspillere fra hele landet senere i sesongen (endelig dato for denne er ikke satt). Vi må - pga nevnte usikkerhet - trolig droppe også denne aktiviteten hvis beslutningen om stenging opprettholdes. Denne Cupen er den eneste planlagte rekrutteringscup for sesongen, så for aktuelle juniorspillere over hele landet vil dette være trist.

Etter å ha blitt kjent med beslutningen så har undertegnede kontaktet presidenten i Norges Svømmeforbund, Per Rune Eknes for en uttalelse, og mottatt følgende svar gjengitt i sin helhet:

"Hei Frank Emil! Dette var ikke gode nyheter nei!
Men, første kontrollspørsmål er: Har kommunen søkt dispensasjon for
stengingen til Kulturdept.? Jeg regner med at svømmehallen har mottatt
spillemidler de siste 40 årene (så vidt jeg kan huske var det en
rehabilitering for ca. 10-15 år siden?), dersom de har mottatt slike midler
må kommunen for ikke å måtte betale tilbake disse midlene søke om disp. fra
dept. I så fall skal alle brukere også høres før KKD gir denne dispen ,og
det tviler jeg på at de vil i og med fokuset nå for tiden.
Sjekk dette og responder.

I tillegg vil jeg anbefale om å søke om utsettelse eller konfrontere dept
(Giske) om dette da dette jo overhodet ikke er meningen med krisepengene, og
jeg lurer også på hvorfor ikke kommunen gjorde denne rehabiliteringen
sommeren? Og det er ingen grunn til at en svømmehall skal være sommerstengt.

Jeg står selvfølgelig til tjeneste for å komme med kraftige uttalelser i saken.
Mvh
Per Rune, tlf 92 23 48 47"

De spørsmål som presidenten i forbundet her stiller, retter vi med dette videre til kommunen.

Egersund dykkeklubb er på ingen måte ute etter å svartmale situasjonen. Vi er glade for at det er satt av penger til å fornye ventilasjonsanlegget, men vi mener at det bør være fullt mulig å se på andre måter å gjennomføre renoveringen på som ikke får så store konsekvenser for brukerne av hallen.

Vi tror og håper at kommunen vil vurdere denne saken på nytt. Vi vil gjerne hjelpe kommunen til å få dispensasjon fra departementet til å utføre dette arbeidet senere enn 1. mai 2010 (som er oppgitt som frist), slik at arbeidet kan gjennomføres sommerhalvåret 2010. Da bør det være god tid til grundig planlegging med den entreprenøren som får oppdraget, slik at stengingen kan bli redusert til et minimum.

Vi forstår at kommunen, gjennom en langvarig stenging av hallen, kan spare et betydelig kronebeløp på reduserte skyssutgifter, samt oppvarming og bemanning av hallen. Vi håper og tror at det ikke er slik motivasjon som ligger til grunn for en såpass langvarig stenging midt i høysesongen. Her kan vi ikke annet enn appellere til at kommunen til tross for dette finner en løsning som er til det beste for det store antallet brukere av hallen.

Til slutt. Vi synes det på mange måter er flott at engasjementet i denne saken er så stort. Det viser at Eigersund kommune driver en svømmehall som svært mange benytter og har stor glede av, enten det er sportslig aktivitet på høyt nivå, grunnleggende svømmeopplæring eller mosjonering. Det ville jo være sørgelig om vi som brukere ikke brydde oss...

Vi ser fram til et klargjørende og snarlig svar på de konkrete spørsmål som stilles i dette brevet, og håper at kommunen tar en grundig gjennomgang av hvilke mulige alternativer som er tilgjengelige. Som nevnt - vi stiller gjerne opp, - med forbundet i ryggen - for å hjelpe til med å få en utsettelse slik at gjennomføringen kan skje sommeren 2010.


Beste hilsen
Styret i Egersund dykkeklubb
v/ styremedlem Frank Emil Moen

Vadlåsveien 23
4370 Egersund
Mob.tlf. 91591714

10. mai 2009

Bilferie langs USAs vestkyst sommer 2009

Reise til USAs vestkyst:

OPPDATERT MAI 2010:
Reiseruten slik den ble - se under (Klikk på lenken under kartet "USA-tur sommeren 2009" for å se hvor mange netter vi overnattet på de ulike stedene. Hvert av punktene på kartet repr. en eller flere overnattinger (og mange av hotellene er nevnt). Vi var svært godt fornøyde med alle hotellene. Både billige og gode (mange var leilighetshotell med store / flere rom) til rund 70$ per natt inkl. frokost. Benyttet Hotels.com og Tripadviser for å plukke hoteller.

Høydepunkt på turen:
Redwoodskogene på vestkysten
Farnedale, CA (Liten idyllisk by med victorianske hus)
San Francisco (masse å se og oppleve)
LA - Disneyland (liker pers. ikke opplevelsesparker, men dette var uansett en opplevelse, kult å ha vært i Hollywood og på Santa Monica Beach)
San Diego (overraskende trivelig by:)
Las Vegas - "been there, done that"
Cameron Trading Post - Glimrende overnatting i spesielle omgivelser
Gran Canyon - MÅ oppleves! Ta dere tid til å gå ned et stykke, med masse!! medbrakt vann
Kjøreturen innom Arches national park - Imponerende!
Salt Lake City (flott by - omvisning i Mormon Tabernacle og Conference centre anbefales)
Kjøreturen og stoppene i Grand Teton National Park (sør for Yellowstone) var fantastisk!
Så også Yellowstone og obligatoriske "Old faithful" geysiren. Skulle gjerne brukt mer tid både i Grand Teton og i Yellowstone. Gode muligheter for å se grizzley og svartbjørn (vi traff flere som hadde sett dette samme dag). Men, vi så Bison, ulike hjortedyr og elg - i fantastiske omgivelser:)
Når vi var i Auburn tok vi en dagstur til vulkanen Mt. Rainier - 4392 moh (været må være bra.. - og det var det!).
Vi var kjempefornøyde med turen - og drar helt sikkert over igjen en annen gang, - og da skal vi priotere mer natur framfor by - og legge turen innom Canada.


Vis USA-tur sommeren 2009 i et større kart


Opprinnelig innlegg (skrevet før reisen tok til):

Har lenge tenkt på å starte blogging igjen. Nå følte jeg et behov for å strukturer info og dele erfaringer om en planlagt fireukerstur til USA til sommeren. Ja, jeg vet at det heter seg at en ikke skal annonsere "tomt hus" på nett, men vi er så heldige at vi har svigerforeldre som nærmeste naboer som både skal passe hus, bikkje og katt - og huset har installert alarm via telefonsentral - så da så!

Er det lurt å bestille flybilletter nesten ett år i forveien?

Flybilletter ble bestilt august 2008 via www.SEAT24.no (som gir en veldig god oversikt ved flysøk). Som vanlig så ender jeg opp med at SAS faktisk kan tilby den billigste, greieste og kjappeste reisen fra Stavanger. Flybilletter til to voksne og våre to tenåringer (13 og 15 på hjemreisedato) kom på tilsammen 26 598 kr. Reisetiden var gunstig - tilsammen 27 timer og 20 minutter t/r, og kun flybytte i København begge veier.

Men, etter et par måneder så kanselleres den opprinnelige avgangen fra Stavanger til København, med endret start kl. 06.00 i steden for kl. 10.00... (altså opp kl. 03:30!) i steden for 07:30. Jeg fant riktignok ut etter å ha sjekket SAS-rutene at det også gikk et fly kl. 06:40 til København - og etter en kontakt med SEAT24 så ble dette endret. Litt bedre...

Så skjer det igjen - ny beskjed om endringer (SAS sin "feil"). På retur så må vi nå fly via Oslo og dermed blir reisen ytterligere forlenget. Disse to endringene har nå ført til at reisen t/r tar 34 timer og 15 minutter, - med andre ord 6 timer og 55 minutter lenger tid enn de billettene jeg bestilte og allerede hadde betalt for.

Når jeg nå - litt over en måned før avreise sjekker flybilletter til Seattle så ser jeg til min forbauselse at det er mulig å få omtrent like billige billetter med KLM via Amsterdam på de samme datoene. For 28 268 kr får vi en flyreise t/r som tar 27 timer og 45 minutter.

Jeg sender derfor nå en mail til SEAT24 for å spørre om det er mulig å få endret billettene fra SAS til KLM gjennom å betale mellomlegget på 1670 kr (og så kan en jo spørre seg om en spart reisetid på litt over seks timer er verdt 1670 kr...). Etter at jeg har sendt mailen så ser jeg av "det som står med liten skrift" at i de tilfeller flyselskapet godtar refusjon som følge av tidendringer så betales det et avgift på 295 kr per billett... Så da begynner det å bli litt penger av det (4 * 295 kr = 1180 kr), tilsammen 2850 kr ekstra - og det er ikke seks timers kortere resietid verdt...

Men, dette viser at det ikke er helt uproblematisk å være tidlig ute med flybillettbestillinger...


Leiebil


Vi skal kjøre vestkysten sørover helt ned til San Diego (må få med oss Sea World), og så nordover via blant annet Las Vegas (har vel egentlig ikke så lyst til akkurat det, men siden det ligger langs ruta så skader det vel ikke...), Grand Canyon og Salt Lake City. Siden kona har tante og søskenbarn i Seattle så skal vi bruke noen dager i nordvest på slutten av turen. Altså - vi skal kjøre minst 4000 miles (http://maps.google.com er glimrende for å beregne distanser og utforske reiseruta - med bilder og videoer etc.). På familietur i USA uten bil er vel nær utenkelig. Så hvor skal bil bestilles?

Vi ønsker en bil hvor også de som skal sitte bak både sitter godt og ser godt. Og vi trenger den for 27 døgn. Kategorien vi landet på ble Chevy Trailblazer, GMC Acadia, Dodge Journey eller lignende (kan jo ikke kjøre japansk når vi er i USA!).

I USA er det frivillig med forsikring på bilen. Men, det anbefales på det sterkeste å kjøpe "Damage Waiver" og "Supplemtal Liability Protection". Personal Accident Insurance" (PAI) er normalt unødvendig siden dette dekkes av reiseforsikringen. Etter litt surfing på ulike utleiefirmaers nettsider så oppdager jeg at det også er store prisforskjeller på disse forsikringene (kan faktisk utgjøre flere tusen kroner). Billigste forsikring fant jeg hos AVIS når jeg huket av at jeg kom fra Norge (det er av en eller annen grunn dyrere for en amerikaner å forsikre bilen, eller å forsikre bilen først ved avhenting som "resident" ser det ut til).

Med utgangspunkt i leie av en Chevy Trailblazer el.l. i 27 døgn med fri km inkludert forsikring så tilbyr AVIS dette for $ 1 695,50 inkludert naviasjonspakke ($ 1 596 uten = ca. NOK 10 400).

Gjennom formidlingsbyrået www.eleiebil.no tilbys samme biltype for 11 210 kr (uten navigasjon).

Til sammenligning så krever Hertz for samme periode for en tilsvarende bil $ 2 212 + en svindyr forsikring som du ikke greier deg uten til $ 38,6 per dag = $ 1042. Totalpris på leie hos Hertz er med andre ord over dobbel så høy som hos AVIS for nær tilsvarende biltype!

Holiday Auto (som er kjent for å være rimelig) tar NOK 16 640 for tilsvarende bil / periode inkl. forsikring.

Fikk forøvrig anbefalt å leie bil gjennom www.enterprise.com, det største utleiefirmaet i USA som skal være både billig og bra. Men, de kan ikke konkurrere på pris når forsikringen inkluderes. Pris for bilen er $ 1 345 (leie fra flyplassen er mye dyrere så denne prisen er fra et kontor et stykke fra flyplassen), men så kommer det en forsikring på ca. $ 30 per døgn i tillegg sånn at totalleien blir på $ 2155 (ca. NOK 14 000).

Så den uhøytidelige, men dog lønnsomme testen ga følgende resultat for leie av en Chevy Trailblazer el.l. i 27 døgn inkludert nødvendig forsikring:
  1. AVIS NOK 10 400,- (uten en tank med bensin)
  2. eleiebil.no NOK 11 210,- (trolig inkl. en tank med bensin)
  3. Enterprise NOK 14 000,- (inkludert en tank med bensin)
  4. Holiday Auto NOK 16 640,- (inkludert en tank med bensin)
  5. Hertz NOK 21 152,- (inkludert en tank med bensin)

Overnatting

Her har jeg ikke tatt meg tid til å sjekke så mye, men ser at det mulig å få rimelig og tilsynelatende god overnatting inkludert frokost via motellkjeder som f.eks. www.daysinn.com. Sjekket alternativer i området ved Portland hvor vi trolig tar første overnatting på tur sørover. Her kan vi velge mellom åtte hoteller bare i denne kjeden i nærområdet hvorav seks stykker har svømmebasseng. Pris for oss fire er typisk rundt 70 - 90 dollar. Da er det gratis internett på rommet. Men, her skulle jeg gjerne hatt noen gode tips. Ser at det er mange kritiske anmeldelser på mange av de billige motellene generelt (uavhengig av kjede), men også mange positive (gjerne på samme motell). Så budsjettmessig så bør det være mulig å "slippe unna" med i snitt ca. 600 kr i overnatting per natt (det skulle bli ca. 13 000 i overnatting da vi kommer til å bo gratis hos slekt noen netter i Seattle).

Er usikker på om det er fornuftig å booke mye på forhånd, eller ta det meste på sparket...


Telefon / internett


Har sjekket litt rundt dette med kjøp av SIM-kort for bruk bare en måned. Da skal det ideelt sett være slik at datatrafikk er inkludert (3G). Fant etter mye leting nettsiden www.usasims.com med tilbud om kjøp av SIM-kort med 3G og datatrafikk: http://www.usasims.com/ATT_SIM.html til en overkommelig pris.


Plassene vi skal besøke...

Det viktigste er selvfølgelig plassene vi skal besøke... Her har vi ikke kommet så veldig langt i detaljplanlegginga. Har to Lonely planet-bøker (for North-West og California) som jeg har begynt å lese i. Skjønner jo fort at fire uker er lite når det er så mye å oppleve... SF, LA / Hollywood, San Diego, Las Vegas, Grand Canyon, Salt Lake og flere nationalparker ligger i løypa. Usikker på om vi skal ta turen over til Canada... (flere timer på grenseovergangen hver vei har jeg hørt...!?).

Innspill mottas med takk:-)

21. august 2008

Endring selkspasnavn

Havbruksselskapet Eigersund Aqua kommer til å skifte navn til Egersund Aqua AS.

18. august 2008

JOBBSKIFTE

Jeg har nå skiftet "beite" og har omsider kommet meg over i bransjen jeg en gang utdannet meg for som marinbiolog. 1. august 2008 begynte jeg som daglig leder i havbruksselskapet Eigersund Aqua AS her i Egersund. Selskapet skal etablere et landbasert høyteknologisk og ikke minst miljøvennlig resirkuleringsanlegg for produksjon av marin hvitfisk. Trolig er det snakk om settefiskproduksjon av torsk og evt. kveite. Prosjektering av annlegget er i gang. Hjemmeside om virksomheten vil trolig være klar på www.eaqua.no i løpet av september 2008.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro