11. september 2009

Olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge
Sånn rett før valget har jeg behov for å ytre meg i forhold til planene om olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen (LoVe) og utafor Senja.

Over er et kart som jeg har krøssklippa fra www.mareno.no (for dybdedata og korallrevdata) og lagt på røde sirkler for tre av fem områder hvor det i følge oljenæringas egne vurderinger er størst håp om drivverdige funn. Alle fem områdene er midt i føde- og oppvekststua til den Nordøst-Atlantiske torskestammen (som kalles skrei når den kommer inn til kysten for å gyte).

Det er mange gode grunner til at vi IKKE skal drive olje- og gassvirksomhet i dette fantastiske naturområdet. Jeg skal i denne omgang begrense argumentasjonen til noe det har vært lite fokus på i debatten så langt: forekomstene av dypvannskorallrev (Lophelia pertusa) i disse områdene.

Både havforskere og fiskere har kjent til spredte forekomster av dypvannskorallrev i flere mannsaldre. Men, det er først de siste par tiårene at det har vært gjennomført systematiske undersøkesler av dypvannskoraller i våre nordlige havområder. 1 1997 var jeg forøvrig selv den aller første, sammen med brødrene Erling og Rudolf Svensen, som dykket og fotograferte levende lopheliakoraller i Trondheimsfjorden (dokumentert i boka Moen & Svensen "Dyreliv i havet - nordeuropeisk marin fauna).

Dette er sakset fra www.mareno.no:

Langs hele kysten
Norske forskere har de siste årene kartlagt en rekke korallrev langs norskekysten. Fra Østfold i sør-øst til Finnmark har det blitt avdekket korallrev. Unntaket er langs sørlandskysten og lengst øst i Finnmark.
- Områder med korallrev har rikt dyreliv og det er velkjent at fisk ofte står i stort antall på grunn av den gode tilgangen til mat, sier forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet. Han er en av verdens fremste korallforskere og vet hva han snakker om.

Mange uoppdagede korallrev
Han legger til at den økologiske betydningen av korallrevene fremdeles er lite kjent. I Norge er det registrert drøyt 700 rev, men sannsynligvis finnes det ti ganger så mange til sammen. Hvert av revene har millioner av enkeltindivider som hver behøver mat. Dette tar de fra dyreplankton og annen næring i vannet.


Les mer om korallrevene i disse to artiklene fra www.marenono:
Flere korallrev langs norskekysten
Over 1000 korallrev i norske farvann

Også i de aktuelle områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det store forekomster av dypvannskoraller, men dette er bare tildels kartlagt.

Røstrevet
Verdens største dypvannskorallrev ble "funnet" utenfor Røst så sent som i 2002. Dette revet er 45 km langt og to -tre kilometer bredt. Revkonstruksjonene er mange tusen år gamle. Et annet område med store forekomster av koraller er Træna korallfelt med et stort antall korallrev som dekker et område på 10 000 - 15 000 m2. Disse to områdene regnes som svært viktige oppvekstområder for ulike fiskeslag. Kartet under (bearbeidet etter www.mareno.no, teksten er min) viser hvor disse to korallrevforekomstene er lokalisert i forhold til de foreslåtte lete- og utvinningsområdene:

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro