20. september 2007

Dette er en test på ScribeFire

Her kan me leggje inn litt av kvart... Kva skal me gjæra med dette verktyet? OK - me kan skriva på nynorsk, og bruka nynorskordboka... og så kan me publisere det me skriv i ScribeFire direkte te bloggen me har lagt til.


Powered by ScribeFire.

2. februar 2007

Nytt nettsted for NDLA

Vi har nettopp etablert et nettsted (blogsamling) for nasjonal digital læringsarena Se feed i venstre marg: ndla.no. Informasjon om prosjektet vil fra nå av i hovedsak foregå der.

30. januar 2007

Møte Flesland - Deltakere og Agenda

Her ligger deltakerliste og agenda for møtet på Flesland onsdag 31/1 kl. 10.00 - 17.00. Vi er svært gladefor at så mange personer har maktet å rydde i kalenderen på så kort tid.

26. januar 2007

Ettdagsseminar legges til onsdag 31/1 - Flesland

Nevnte ettdagsseminar for fagredaksjoner og prosjektgruppe legges til onsdag 31/1 kl. 10.00 - 17.00 ved Scandic Bergen Airport hotel. I hovedsak trenger vi en felles innledning hvor vi samler trådene og skisserer hovedutfordringene i forhold til første "milepæl": prosjektplanen som skal leveres inn til KD 15/2. Etter en felles gjennomgang før lunsj, deler vi oss fagredaksjonsvis og tar diskusjonen videre der.

25. januar 2007

Møte med Vestfold Fk og Høyskolen i Vestfold

I dag hadde jeg møte med Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold angående etablering av fagredaksjon i norsk. Jeg presenterte status for prosjektet og drøftet muligheten for at Vestfold får hovedansvaret for norskfaget. Det ble lagt fram en skisse for etableringen / sammensetningen av en slik fagredaksjon, og vi konkluderte foreløpig med dette oppsettet (NB! dette er et forslag). I premissene ligger det at det skal framskaffes en ansvarlig fagredaktør som får hovedansvaret for framdriften i delprosjektet. Med seg vil vedkommende ha en person fra et skolefaglig miljø i Vestfold, en person fra et skolefaglig miljø i Vest-Agder, en person fra Høyskolen i Vestfold og muligens ytterligere en ressursperson fra et eksternt miljø - gjerne en med forfatterbakgrunn og erfaring med utvikling av digitale læremidler. Vi har videre siganlisert at tre norskfaglige støttespillere fra skolefaglige miljø i andre fylker i landet deltar som diskusjonspartnere / medprodusenter. I møtet ble det uttrykt bekymring for den stramme tidsplanen og fare for at dette ville kunne gå på bekostning av kvalitet. Likevel var konklusjonen at dette ville Vestfold veldig gjerne følge opp. Det ble presisert at det er viktig å forankre et slikt prosjekt ved HiV - og ikke bare knytte prosjektet opp til en bestemt høyskoleansatt. Formelt svar ventes senest tirsdag i neste uke.

Referat fra møte med Udir tirsdag 22/1

De som ønsker referatet fra møtet mellom fellesprosjektet og Udir kan be om å få det tilsendt på e-post. Jeg kan legge til at siden jeg var eneste representant for prosjektet var noe tilbakeholdende med konkrete tilbakemeldinger spesielt i forhold de mest tekniske delene av skissen fra utdanning.no. Jeg hadde mottatt skissen fra Utdanning.no kl. 23.00 kvelden i forveien, og hadde ikke tid til å gjennomgå innhold i særlig grad, ei heller fått tid til å drøfte skissen med samarbeidspartnere. Jeg la forøvrig særlig vekt på "styringsmodellen" - forholdet mellom tilbyder versus bestiller (som blir nevnt til slutt i referatet), og at det vil være problematisk for skoleeierne hvis våre bestillinger "bare" behandles som ønsker. Dette ga Udir tydelig støtte til. Videre uttrykte undertegnede en viss bekymring for at utdanning.no i for liten grad representerer et faglig pedagogisk IKT utviklingsmiljø med forankring i UH-sektoren. Skoleeier ser det som svært viktig at utviklingen av læringsteknologien støtter seg på pågående forsknings- og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Kanskje kunne det være fornuftig med et todelt ansvar for dette, hvor utdanning.no har ansvar for drift, mens et UH-miljø i samarbeid med prosjektledelsen og fagredaksjonene har ansvaret for det læringsteknolgogiske utviklingsarbeidet, dog ved at utdanning.no bistår dette utviklingsarbeidet.

24. januar 2007

Planlegger todagersseminar nest uke

Vi planlegger et todagersseminar for prosjektgruppen og potensielle / etablerte fagredaksjoner (norsk og naturfag) i slutten av neste uke. Det er svært korte frister vi opererer med, men slik må det nødvendigvis være nå KD's frister er så stramme. 15. februar skal vi ha klar en prosjektplan, og i prosessen fram til denne fristen må en rekke avklaringer foreligge og valg tas. Blant annet må vi utarbeide en kravspek for fagredaksjonenes arbeid, og vi må ytterligere presisere forhold knytta til læringsteknologien. Det er sendt ut forespørsel til aktuelle møtedeltakere, og vi håper at vi kan konkludere med at dette lar seg gjennomføre med de fleste aktuelle aktører. Det er enkelte som signaliserer at de ikke har anledning til å møte mer enn en dag. Det kan derfor være at de som møter for fagredaksjonene har et ettdagsseminar, mens prosjektgruppa har et todagersseminar.

23. januar 2007

Møte med Udir i dag

Udir har fått i oppdrag av KD å utrede metode for distribusjon av digitale læremidler. Fellessøknaden har signalisert at vi ser på utformingen av læringsteknologien (verktøyene) i dette prosjektet som svært sentral. I møte med Udir i dag ble en foreløpig skisse utformet av utdanning.no presentert. Udir har overlatt det operative ansvaret for utredningen til Tromsømiljøet. I forkant av utformingen av denne skissen oversente prosjektledelsen innspill fra Mediasenteret ved HiB og eget innspill for å understreke hva vi mener er det mest sentrale med hensyn til utforming av arkitekturen. Utdanning.no har tatt høyde for deler av det vi mener er aller viktigst. I møte med Udir i dag ble dette ytterligere understreket. Vi vil avvente endelig utredning som skal foreligge 1. februar, og ta utgangspunkt i denne når vi jobber med prosjektplanen fram mot vår frist den 15. februar med prosjektplanen.

20. januar 2007

Positivt møte med Naturfagsenteret

Har hatt møte med naturfagsenteret i dag. Møtet var svært positivt - og vi var skjønt enige om at det er viktig å få til et godt samarbeid. Vi ønsker å knytte til oss Naturfagsenteret ved at de blant annet er representert med en person i fagredaksjonen for naturfag. De har allerede produsert mye materiale og er i stadig arbeid med videreutvikling. De har et nettverk av personer som besitter kompetanse på produksjon og tilrettelegging av digitale ressurser. Vi ser det som helt sentralt at dette utnyttes gjennom et tett samarbeid. Vi vil også lytte oppmerksomt ikke bare i forhold til innholdsbiten, men også i forhold til "læringsteknisk" tilpasning. De deler vårt syn med hensyn til ønsket verktøyfunksjonalitet som styrker brukermedvirkning (deling / samhandling).

17. januar 2007

Et par "bærbar PC" klipp fra nyhetsnorge!

"Populær PC-ordning i Nord-Trøndelag kan bli forbudt". Les artikkel i kommunal rapport. Og "Gratis bøker, men PC må kjøpes" i Stavanger Aftenblad. Jeg la inn et svar på et innlegg i forbindelse med den siste artikkelen, og det lyder som følger:
"Hvem er kunnskapsløs"?
På Dalane vgs har vi hatt bærbare PC-er til elever siden 1999. Vi har prøvd ulike ordninger - stasjonære PC-er, bærbare PC-er eid av skolen og lånt ut til elevene, bærbare mac-er leaset av skolen og videreleid til elevene, og siden 2003 egeneide bærbare PC-er. Vi er ikke i det minste tvil om at egeneide bærbare PC-er er det riktige valget. Vi har nå ca. 600 bærbare PC-er som logger seg på det trådløse nettverket hver dag. Elevene betaler ikke for programvaren skolen benytter! Vi baserer oss på bruk av gratis programvare (som OpenOffice og dets like) og skolelisensiert programvare (som elevene får lov til å ha installert på maskinene sine så lenge de går på skolen). Elevene er "herre" over egen maskin og får lov til å ha installert annen programvare. Fildelingstjenester er sperret. Det er knapt NOEN på vår skole - verken lærere, elever, ledelse eller systemansvarlig som ønsker å gå tilbake til en ordning med stasjonære PC-er. Elevene kan velge om de ønsker å stille med egeneid PC eller låne en bærbar PC av skolen for 1500 kr per år (det siste er det bare en håndfull elever som benytter seg av). Den billigste PC-en som ble tilbudt gjennom en fellesordning kostet 5490 kr i høst. Denne er god nok i massevis til ordinært skolearbeid. Stadig flere elever kommer med PC-er de har anskaffet seg mens de gikk på ungdomsskolen. Selvfølgelig er det mange utfordringer knyttet til en massiv innføring av bærbare PC-er. På Dalane har vi gjort dette gradvis over flere år - og er nå svært glade for at vi var framsynte! Det værste som kan skje for videregående opplæring er om egeneide bærbare PC-er blir forbudt. Dalane videregående skole er helt enige med fylkets administrasjon og politiske flertall. LYTT TIL ERFARNE FJELLFOLK!

15. januar 2007

Referat møte FFU - fylkesdirektører / fylkesrådmenn

Onsdag 10. januar ble det holdt et møte mellom fylkesdirektører / fylkesrådmenn hvor blant annet Nasjonal digital læringsarena ble drøftet / presentert. Som nevnt er det full tilslutning til prosjektet. I referatet framkommer opplysninger som vi i prosjektledelsen ikke var helt klar over - blant annet at KD har gitt oss en frist til 15/2 om å framlegge en prosjektplan som skal sannsynliggjøre at vi kan få på plass innhold til bruk allerede førstkommende høst. Les referatet her.

12. januar 2007

Møte med NRK i dag

Jeg hadde møte med NRK i dag her i London (Margit Anne Vegstein). De er positive til prosjekttanken og vil bistå som best de kan med å levere innhold fra sitt klipparkiv. Kontakt videreføres når fagredaksjonene kommer på plass.

Notat fra prosjektledelsen til Udir

Dette "hastenotatet" som konkretiserer krav til teknisk arkitektur ble sendt inn til Utdanningsdirektoratet torsdag 11/1.

11. januar 2007

Klarsignal for etablering av fagredaksjoner

Det har vært møter mellom fylkesdirektørene og kunnskapsdepartementet (tirsdag ettermiddag) og fylkesdirektørene og fylkesrådmennene (onsdag). Tilbakemeldingen fra disse møtene er svært positive og det er full støtte i alle ledd knytta til intensjonene i søkanden. Vi skal straks gå i gang med sammensetting av fagredaksjoner. Siden tiden er svært knapp vil det ikke være en søkerunde knytta til denne etableringen. Vi kommer til å ta utgangspunkt i søknaden med vedlegg (enkeltsøknader fra fylker). Fagredaksjonene forankres i ett fylke, men SKAL også ha redaktører med tilhøringhet i annen region (det er tre regioner: sør, øst og nord).

10. januar 2007

Innlegg Norsk Pedagogisk Dataforening, Bett 07

Følgende presentasjon av "Nasjonal digital læringsarena" ble gjennomgått for deltakerne onsdag kveld, St. Giles hotel, London.

9. januar 2007

BETT 2007


Tirsdag 9/1 går turen til London for å delta på Bett 2007. Jeg deltar som medlem av Norsk Pedagogisk Dataforening. Se programmet for arrangementet.

8. januar 2007

Frykter digitalt klasseskille

Magne Nesvik - fylkesdirektøren i Rogaland utaler følgende til Vårt Land, skriver www.ukeavisenledelse.no:
Frykter digitalt klasseskille

– Det er viktig at elevene selv eier en PC. Dette kan sikres med en stipendordning, sier fylkeutdanningssjefen i Rogaland til Vårt Land. Les artikkel.

Møte Gardermoen i dag

Her er presentasjonen som ble gjennomgått innledningsvis. Agenda.
Må innrømme at det var en viss spenning knyttet til dette møtet. Kjapp konklusjon - det var et nyttig møte selv om vi ikke fikk avklart alt som skal skje framover. Det vi heldigvis fikk avklart er at vi i det minste er helt enige om målet - om enn ikke nødvendigvis alle midler for å nå det. Og vi er alle enige i at vi må samarbeide om utfordringene - uavhengig av ansvarsfordeling. Utdanningsdirektoratet / ITU målbar at fellessøknaden i for liten grad signaliserte samarbeid med andre, - bruk av allerede eksisterende innhold / systemer. Vi understreket i møtet at skoleeierne har et pragmatisk forhold til målene - og ser det som helt nødvendig å samarbeide med alle parter som kan bidra til at både kortsiktige OG langsiktige mål nås. Hvis Udir / utdanning.no / skolenettet.no kan levere det skoleeierne trenger med de systemer som allerede finnes er det flott! Dette må avklares innen 1. februar slik at arbeidet med tilpasning av grensesnitt / produksjonsverktøy kan komme i gang straks.

7. januar 2007

Diksusjonen rundt LMS-ene og "åpenhet"

Høyvis.no har det i etterkant av stiftelsesmøte i Teria - et nasjonalt senter for utvikling av fri læringsteknologi, og et påfølgende fagseminar om sosial programvare foregått en diskusjon rundt LMS-enes grad av åpenhet og tjenelighet som læringsteknologi til bruk i alle "ledd" i utdanningssystemet. Selv om det meste av meningsytringene er knyttet til LMS-enes funksjonsdyktighet legger vi som representerer skoleeierne merke til følgende to utsagn fra Øystein Johannessen i KD: "For oss vil behovene til lærere og elever være det viktigste. Disse behovene vet vi noe, men ikke nok om, og behovene vil sikkert endre seg over tid. Et viktig anliggende for oss er at skoleeiere føler at de i framtida kan gjøre informerte valg om hvilke teknologiske løsninger de vil investere i for å fasilitere læringsarbeidet." - og "Jeg er spent debatten og utviklingen videre. Det er viktig å stresse to ting: Ikke glem at det er brukernes tarv som står i sentrum. Vi må ta oss bryet med å spørre brukerne. Dette ser jeg i sammenheng med at skoleeierne må ta mer forbrukermakt." Johan Raaum, ekspedisjonssjef for opplæring i KD sier følgende i intervju med Uninytt 4 : "Hvert fylke og kommune står fritt til å velge egne teknsiske løsninger og digitalt innhold, så lenge IKT prioriteres." Det er svært viktig at skoleeierne signaliserer hvilke løsninger de mener det er behov for, og at de står sammen om løsninger og innholdsbruk som gagner alle. Dette har fylkeskommunene nå gjort gjennom en felles søknad som tildels er innvilget. Udir har fått i oppdrag å "utrede utforming av tilgang til digitale læremidler". Skoleeierne er svært opptatt av at de tekniske løsningene for distribusjon er i tråd med fellessøknaden og skoleeiernes signaliserte behov. Skoleeierne har på sin side fått i oppdrag å skaffe tilveie (utvikle, tilpasse og frikjøpe) formålstjenelig innhold.

It's Learnig med ny versjon - 3.1

It's Learning kommer med ny versjon kl. 24.00 CET i dag. Den viktigste oppdatering for oss som jobber i videregående skole, og som bruker meldingssystemet gjennomgående, er muligheten for å sende meldinger til grupper. Men slik vi har forstått det er det fortsatt ikke mulig å krysse av i en deltakerliste HVEM det skal sendes melding til... (slik det faktisk var mulig for i tidligere versjoner). ITL har gitt lovnad om at dette skal komme på plass i neste versjon (til høsten!?). Les mer her om den nye versjonen.

Postet via epost

Posting kan også skje enkelt via e-post. Og da kan det jo være interessant å se om HTML-koding følger med. Så dette er en enkel test på nettopp det!

6. januar 2007

Her er bloggen min!

Har prøvd meg på noen blogger, men har vel egentlig ikke følt meg helt komfortabel med de verktøyene jeg har prøvd. Den nye Blogger virker lovende.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro