7. mars 2010

ÅPENT BREV TIL KOMMUNESTYRET I EIGERSUND


Innspill i forbindelse med behandling av reguleringsplanen for Svåheia i kommunestyret mandag 8/3-2010.

Svåheia kan bli et attraktivt utstillings-, utviklings- og kompetansesenter for fornybar energi, ikke bare i Norge - men, også internasjonalt. Wave Energy AS (http://waveenergy.no) planlegger et PILOT bølgeanlegg (og de mener alvor - de er klare for å gå igang så snart reguleringsplanen foreligger og konsesjon for vindkraft blir gitt*). Det tas ut biogass fra fyllplassen. Sirdalsselskapet Anglewind AS har utviklet et spennende konsept (http://www.tu.no/ons/article178195.ece) med generatoren plassert i foten av vindmølla. Dalane Energi er i innledende dialog med Anglewind om å sette opp en fullskala pilotmølle på Svåheia (som en av de åtte turbinene). Gjennom Arena NOW (Norwegian Offshore Wind, - undertegnede sitter i referansegruppa for prosjektet) er det planer om å etablere fire testsentre i nær framtid (2012 - 2014). Gjennom fornybarsatsinga på Svåheia er det ikke utenkelig at Dalane kan få et testanlegg på offshore vind knyttet til Svåheia (med turbinen plassert ute i sjøen). Når vi vet at det allerede er to vannkraftverk i umiddelbar nærhet, så vil Svåheia kunne tilby landvind, bølgekraft, biogass, vannkraftverk og ev. offshore vind på 'ett og samme' sted. Svåheia kan bli et svært attraktivt utstillings- / besøks- og utviklingssenter for fornybar energi. Dalane videregående skole og Universitetet i Stavanger kan få en praksisarena innen fornybar energi de fleste regioner verden over vil misunne oss. At et slikt senter vil generere masse interesse - og besøk både fra inn- og utland er selvsagt. (De som eier hytter eller eiendommer i nærheten skal ikke se bort fra at mulighetene for utleie vil være betydelig, og det vil være naturlig at senteret knyttes opp mot Magma Geopark som et besøkssenter.) Men, for at dette skal kunne realiseres så må nødvendigvis reguleringsplanen godkjennes. Uten vindmøller blir det heller ikke bølgekraftanlegg* - og dermed heller ikke noe senter. NVE gir konsesjoner på bakgrunn av grundige konsekvensutredninger. De har enda ikke gitt konsesjon. Skulle det vise seg at NVE mener at støy eller andre forhold er et vesentlig problem, så vil de heller ikke gi konsesjon med de plasseringer av vindmøllene som nå foreligger. Mener de at f.eks. en eller to av vindmøllene er for nære i forhold til boliger / hytter, så vil de enten "fjerne" mølla, eller foreslå flytting. Da må det så vidt jeg har skjønt gjennomføres en reguleringsendring og dermed ny behandling. Dere som politikerne bør ikke risikere mye ved å si ja til reguleringsplanen. Sier dere nei - eller vurderer å utsette planene, så risikerer dere mer.

*Jeg har forstått det slik at Wave Enegy er helt avhengig av synergien med vindkraftutbyggingen for å gå i gang. Det henger sammen med tilrettelegging av infrastrukturen (pers.med. Pete Seglem, Dalane Energi).

Sjøl mener jeg det må være tungtveiende grunner for at dette skal stoppes nå (etter så lang tid). Uten at det bør tillegges stor vekt, men for å sette dette med lyd i perspektiv, så vil jeg tro at støy fra virksomhet i Egersund havn er betydelig mer problematisk for naboer (som også er i et mye større antall) enn det vi nå snakker om for noen fåtalls hus/hytter i tilknytning til Svåheia).

Når det gjelder biologisk mangfold og landskapsvern så henviser jeg til Norges Miljøvernforbund (med Kurt Oddekalv i spissen) - som er den av miljøvernorganisasjonene som har vært mest negative til utbygging av landbasert vindkraft i Norge. De har vurdert 66 vindkraftanlegg i Norge. Av disse 66 anleggene er det kun tre anlegg de aksepterer konsesjon for (med andre ord er deres 'behandling' særs mye strengere enn faginstansenes behandling) (se oppsummering s. 2 i deres rapport "Høring av Tematisk konfliktvurdering av vindturbinanlegg"):
"Norges Miljøvernforbund kan akseptere at konsesjon blir gitt til de øvrige anleggene, dvs. Laukvikdalsfjellet og Hamnefjell i Finnmark samt Svåheia i Rogaland. Totalt vil dette gi en økt kraftproduksjon på rundt 250 GWh."

Lykke til med kommunestyremøtet. Vi er mange som håper på et vedtak som kan bidra til at regionen gis et ubestridt fortrinn innen satsing på fornybar energi, i ei tid hvor næringsutvikling innen grønn sektor vil gi store muligheter for Eigersund, Dalane og Rogaland.

Med hilsen
Frank Emil Moen
-------------------------------------------------
Avd.leder
Dalane vg skole
Postboks 503
4379 Egersund
Besøksadresse Sjukehusveien 10
Tlf. direkte +47 51463483
Mob.tlf: +47 91591714
www.dalane.vgs.no
www.marinbi.com
-------------------------------------------------

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro