7. januar 2007

Diksusjonen rundt LMS-ene og "åpenhet"

Høyvis.no har det i etterkant av stiftelsesmøte i Teria - et nasjonalt senter for utvikling av fri læringsteknologi, og et påfølgende fagseminar om sosial programvare foregått en diskusjon rundt LMS-enes grad av åpenhet og tjenelighet som læringsteknologi til bruk i alle "ledd" i utdanningssystemet. Selv om det meste av meningsytringene er knyttet til LMS-enes funksjonsdyktighet legger vi som representerer skoleeierne merke til følgende to utsagn fra Øystein Johannessen i KD: "For oss vil behovene til lærere og elever være det viktigste. Disse behovene vet vi noe, men ikke nok om, og behovene vil sikkert endre seg over tid. Et viktig anliggende for oss er at skoleeiere føler at de i framtida kan gjøre informerte valg om hvilke teknologiske løsninger de vil investere i for å fasilitere læringsarbeidet." - og "Jeg er spent debatten og utviklingen videre. Det er viktig å stresse to ting: Ikke glem at det er brukernes tarv som står i sentrum. Vi må ta oss bryet med å spørre brukerne. Dette ser jeg i sammenheng med at skoleeierne må ta mer forbrukermakt." Johan Raaum, ekspedisjonssjef for opplæring i KD sier følgende i intervju med Uninytt 4 : "Hvert fylke og kommune står fritt til å velge egne teknsiske løsninger og digitalt innhold, så lenge IKT prioriteres." Det er svært viktig at skoleeierne signaliserer hvilke løsninger de mener det er behov for, og at de står sammen om løsninger og innholdsbruk som gagner alle. Dette har fylkeskommunene nå gjort gjennom en felles søknad som tildels er innvilget. Udir har fått i oppdrag å "utrede utforming av tilgang til digitale læremidler". Skoleeierne er svært opptatt av at de tekniske løsningene for distribusjon er i tråd med fellessøknaden og skoleeiernes signaliserte behov. Skoleeierne har på sin side fått i oppdrag å skaffe tilveie (utvikle, tilpasse og frikjøpe) formålstjenelig innhold.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro