23. januar 2007

Møte med Udir i dag

Udir har fått i oppdrag av KD å utrede metode for distribusjon av digitale læremidler. Fellessøknaden har signalisert at vi ser på utformingen av læringsteknologien (verktøyene) i dette prosjektet som svært sentral. I møte med Udir i dag ble en foreløpig skisse utformet av utdanning.no presentert. Udir har overlatt det operative ansvaret for utredningen til Tromsømiljøet. I forkant av utformingen av denne skissen oversente prosjektledelsen innspill fra Mediasenteret ved HiB og eget innspill for å understreke hva vi mener er det mest sentrale med hensyn til utforming av arkitekturen. Utdanning.no har tatt høyde for deler av det vi mener er aller viktigst. I møte med Udir i dag ble dette ytterligere understreket. Vi vil avvente endelig utredning som skal foreligge 1. februar, og ta utgangspunkt i denne når vi jobber med prosjektplanen fram mot vår frist den 15. februar med prosjektplanen.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro