25. januar 2007

Referat fra møte med Udir tirsdag 22/1

De som ønsker referatet fra møtet mellom fellesprosjektet og Udir kan be om å få det tilsendt på e-post. Jeg kan legge til at siden jeg var eneste representant for prosjektet var noe tilbakeholdende med konkrete tilbakemeldinger spesielt i forhold de mest tekniske delene av skissen fra utdanning.no. Jeg hadde mottatt skissen fra Utdanning.no kl. 23.00 kvelden i forveien, og hadde ikke tid til å gjennomgå innhold i særlig grad, ei heller fått tid til å drøfte skissen med samarbeidspartnere. Jeg la forøvrig særlig vekt på "styringsmodellen" - forholdet mellom tilbyder versus bestiller (som blir nevnt til slutt i referatet), og at det vil være problematisk for skoleeierne hvis våre bestillinger "bare" behandles som ønsker. Dette ga Udir tydelig støtte til. Videre uttrykte undertegnede en viss bekymring for at utdanning.no i for liten grad representerer et faglig pedagogisk IKT utviklingsmiljø med forankring i UH-sektoren. Skoleeier ser det som svært viktig at utviklingen av læringsteknologien støtter seg på pågående forsknings- og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Kanskje kunne det være fornuftig med et todelt ansvar for dette, hvor utdanning.no har ansvar for drift, mens et UH-miljø i samarbeid med prosjektledelsen og fagredaksjonene har ansvaret for det læringsteknolgogiske utviklingsarbeidet, dog ved at utdanning.no bistår dette utviklingsarbeidet.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro