25. januar 2007

Møte med Vestfold Fk og Høyskolen i Vestfold

I dag hadde jeg møte med Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold angående etablering av fagredaksjon i norsk. Jeg presenterte status for prosjektet og drøftet muligheten for at Vestfold får hovedansvaret for norskfaget. Det ble lagt fram en skisse for etableringen / sammensetningen av en slik fagredaksjon, og vi konkluderte foreløpig med dette oppsettet (NB! dette er et forslag). I premissene ligger det at det skal framskaffes en ansvarlig fagredaktør som får hovedansvaret for framdriften i delprosjektet. Med seg vil vedkommende ha en person fra et skolefaglig miljø i Vestfold, en person fra et skolefaglig miljø i Vest-Agder, en person fra Høyskolen i Vestfold og muligens ytterligere en ressursperson fra et eksternt miljø - gjerne en med forfatterbakgrunn og erfaring med utvikling av digitale læremidler. Vi har videre siganlisert at tre norskfaglige støttespillere fra skolefaglige miljø i andre fylker i landet deltar som diskusjonspartnere / medprodusenter. I møtet ble det uttrykt bekymring for den stramme tidsplanen og fare for at dette ville kunne gå på bekostning av kvalitet. Likevel var konklusjonen at dette ville Vestfold veldig gjerne følge opp. Det ble presisert at det er viktig å forankre et slikt prosjekt ved HiV - og ikke bare knytte prosjektet opp til en bestemt høyskoleansatt. Formelt svar ventes senest tirsdag i neste uke.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro